ຂໍ້ຄວາມຄວນອ່ານ


 1. ການລົງທະບຽນ
  1. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະປະມູນເບີງາມອອນລາຍໄດ້ ທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນກ່ອນ. ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ໂດຍການ ກົດບ່ອນນີ້.
  2. ຫລັງຈາກທ່ານລົງທະບຽນແລ້ວ ທ່ານຄວນເກັບລາຍລະອຽດບັນຊີຂອງທ່ານຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສາມໃຊ້ ຫລື ເຂົ້າເຖິງບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້
  3. ທ່ານຈະຕ້ອງ log in ທຸກຄັ້ງສຳລັບການປະມູນສະເໜີລາຄາເຊິ່ງສາມາດເຮັດໄດ້ໜ້າທຳອິດທີ່ເຂົ້າໄປໃນເວບ

 2. ຂະບວນການປະມູນອອນໄລ
  1. ຫລັງຈາກທ່ານສຳເລັດການລົງທະບຽນແລ້ວ, ທ່ານຈະສາມາດສະເໜີລາຄາ ຫລື ປະມູນເບີງາມໄດ້
  2. ຂະໜະທຳການປະມູນເບີງາມນັ້ນທ່ານສາມາດສະເໜີລາຄາໃຫ້ສູງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍການກົດປຸ່ມໝາຍບວກ ( ທ່ານຈະຕ້ອງສະເໜີລາຄາຢ່າງຕ່ຳ 100,000 ກີບ ຂື້ນໄປ ). ຫລັງຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ຈະສາມາດສຳເລັດການປະມູນ
  3. ເບີງາມທີ່ທ່ານປະມູນນັ້ນຈະສະແດງຜົນທີ່ໜ້າຈໍຂອງທ່ານເພື່ອທຳການລໍຖ້າຄົນທີ່ຈະມາປະມູນຕໍ່ ( ຖ້າມີ ).
  4. ເບີທີ່ທ່ານຈະປະມູນນັ້ນຈະໄດ້ມີການຂໍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄວ້ເພື່ອເປັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຖ້າຫາກທ່ານຊະນະການປະມູນ

 3. ຫລັງການປະມູນສຳເລັດ
  1. ເພື່ອຄົ້ນຫາວ່າການປະມູນຂອງທ່ານສຳເລັດຜົນຫລືບໍ່ ( ປະມູນໄດ້ ຫລື ບໍ່ ), ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບໄດ້ທີ່ໜ້າເວບຂອງທ່ານໄດ້ເລີຍ. ເບີທີ່ທໍາການປະມູນສໍາເລັດຈະສະແດງຜົນບອກທ່ານ
  2. ທ່ານຕ້ອງນຳເອົາ ເອກະສານຍັ້ງຍືນ ເພື່ອເຂົ້າມາຊໍາລະເງິນຂອງທ່ານ ບໍ່ເກີນ 7 ມື້ຫລັງຈາກມື້ທີ່ຍືນຍັນວ່າທ່ານຊະນະການປະມູນເບີງາມ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນທາງບໍລິສັດບີລາຍຈະຂໍສະຫງວນສິດໃນການຍົກເລີກການປະມູນເບີງາມຂອງທ່ານ ແລະ ເບີຈະກັບມາຖືກປະມູນໃໝ່ອີກຄັ້ງ

 4. ການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ

ພວກເຮົາອາດມີການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ, ການປ່ຽນແປງທຸກຄັ້ງທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ເວບໄຊຂອງເຮົາ http://www.beeline.la/ ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ທຸກຄັ້ງໂດຍການແຈ້ງເຕືອນລ່ວງໜ້າ. ກະລຸນາອ່ານກົດລະບຽບຢ່າງເຄັ່ງຂັດ ແລະ ເພື່ອຄວາມແນ່ໃຈໃນການເຂົ້າໃຈທຸກຄັ້ງທີ່ມີການປ່ຽນແປງ, ຖ້າທ່ານເຮັດການປະມູນອອນລາຍຫລັງຈາກທີ່ມີການປ່ຽນແປງຈະຖືວ່າທ່ານໄດ້ຕົກລົງຂໍ້ປ່ຽນແປງແລ້ວ. ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ອ່ານ ຫລື ເຫັນການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ທ່ານບໍ່ຄວນດຳເນີນການໃດໆກ່ຽວກັບການປະມູນເບີງາມ.ຕິດຕໍ່ພົວພັນ


ຫ້ອງການໃຫຍ່ບີລາຍ

ອາຄານໂຄລາວ 2 , ຊັ້ນ 9
ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ
ເມືອງໄຊເສດຖາ, ຕູ້ ປ.ນ. 4693
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

ໂທ: +856(0)20 7780 0700
ແຟັກ: +856(0)20 7780 0701

ສູນບໍລິການລູກຄ້າບີລາຍ ( ຕໍ່ໜ້າຕະຫລາດເຊົ້າ )

ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

ໂມງລາຊສະການ : 7/7 ວັນຈັນ - ວັນອາທິດ
8:30 ເຊົ້າ to 6:00 ແລງ

ຕິດຕໍ່ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ

ໂທ: +856(0)20 7600 0777
ອີເມລ: vipnumber@beeline.la